«بسمه تعالی»

شرایط و مدارك مورد نیاز جهت متقاضی و ضامن (ضامنین) استفاده از تسهیلات لیزینگ خودرو سواری

<< ویژه اشخاص حقیقی – نیم سال دوم 1389 >>

الف: مستندات شناسائی متقاضی

الف : مستندات شناسایی ضامن ( ضامنین )

1

كپی تمام صفحات شناسنامه (2 سری)

1

كپی تمام صفحات شناسنامه (1 سری)

2

كپی كارت ملی ( برگه موقت ملی)

2

كپی كارت ملی

( شماره ملی)

3

كپی گواهینامه رانندگی معتبر

4

كپی كارت پایان خدمت یا معافیت ( برای ذكور)

ب: مستندات سكونتی متقاضی

ب: مستندات سكونتی ضامن  ( ضامنین )

1

كپی سند مالكیت یا اجاره نامه محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی

1

كپی سند مالكیت یا اجاره نامه محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی

2

كپی قبوض تلفن و برق محل سكونت

2

كپی قبوض تلفن و برق محل سكونت

گواهی امضاء ضامن و متقاضی – پرینت حساب بانکی با مهر بانک در صورت نداشتن چک ارائه سفته بلامانع است.

ج : مستندات شغلی  و درآمدی  متقاضی و ضامن (ضامنین ) به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

نوع شغل

مدارك مورد نیاز شغلی

1

كارمند دولت

گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - كپی آخرین حكم كارگزینی - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

2

كارمند بخش خصوصی

گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - تصویر فیش حقوقی ماه آخر- كپی لیست دو ماهه آخر بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی (یا سایر سازمانهای بیمه گر) - كپی صفحه اول دفترچه بیمه معتبر

3

كاسب

تصویر جواز كسب معتبر - تصویر اجاره نامه محضری یا سند مالكیت محل كسب-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

4

پزشك

تصویر پروانه مطب - تصویر كارت نظام پزشكی - گواهی اشتغال به كار یا تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت محل مطب-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی -درصورتیكه پزشك در بخش خصوصی یا سازمانهای دولتی شاغل باشد مطابق ردیف 1 و 2 مدارك مورد نیاز میباشد

5

كارشناس داد گستری

تصویر پروانه رسمی دادگستری - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر در صورت موجود بودن-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

6

وكیل داد گستری

تصویر پروانه وكالت - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر وكالت-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

7

رانندگان (ماشینهای سنگین و تاكسی)

تصویر كارنامه یا دفترچه كار  تاكسیرانی - ارائه گواهی اشتغال به كار از اتحادیه تاكسیرانی یا اتحادیه مربوط - كپی سند مالكیت خودرو ( در صورتی كه راننده مالك خودرو باشد) -پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

8

سردفتر اسناد رسمی

تصویر پروانه اسناد رسمی - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

9

كشاورز

پروانه چاه یا دفترچه كشاورزی و تأییدیه شورای روستا-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی -مدارك زمین كشاورزی

10

بازنشسته

تصویر حكم بازنشستگی - گواهی از كانون بازنشستگان - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

11

مستمری بگیران

فیش حقوقی ماه آخر - گواهی از سازمان پرداخت كننده مستمری

12

خانم های خانه دار

معرفی دو ضامن حائز شرایط و شاغل كه یكی از آنها الزاماً همسر وی باشدو ارائه مدارك توسط ضامنین طبق مشاغل اعلام شده میباشد.

13

اعضاء هیئت مدیره و سهامدارن شركتها

اساسنامه شركت - معرفی نامه از  شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت-آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت -لیست بیمه پرسنلی شركت-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی

شرایط و مدارك مورد نیاز جهت متقاضی و ضامن (ضامنین) استفاده از تسهیلات لیزینگ خودرو سواری                                        

توجه : حداكثر سن متقاضی و ضامن /ضامنین در طول دوره بازپرداخت اقساط از 66 سال نباید بیشتر باشد.

« ویژه اشخاص حقوقی»

متقاضیان حقوقی (شركتها)

اساسنامه شركت - معرفی نماینده شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت-آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت -لیست بیمه پرسنلی شركت-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی-مدارك محل شركت (سند یا اجاره نامه) -كپی شناسنامه اعضاء‌هیئت مدیره شركت

-1

ارائه اصل مدارك فوق در هنگام تشكیل پرونده الزامی می باشد.

-2

زمان تحویل خودرو فوری می باشد.