«بسمه تعالی»

شرایط و مدارك مورد نیاز جهت متقاضی و ضامن (ضامنین) استفاده از تسهیلات لیزینگ خودرو سنگین

<< ویژه اشخاص حقیقی >>

الف: مستندات شناسائی متقاضی

1كپی تمام صفحات شناسنامه (1 سری)

2كپی كارت ملی ( برگه موقت ملی)

3كپی گواهینامه رانندگی معتبر مرتبط با نوع خودرو و یا معرفی راننده و ارائه مدارک ایشان مرتبط با نوع خودرو

4كپی كارت پایان خدمت یا معافیت ( برای ذكور)

الف : مستندات شناسایی ضامن ( ضامنین )

1كپی تمام صفحات شناسنامه (1 سری)

2كپی كارت ملی ( شماره ملی)

ب: برخورداری از توانمندی مالی در پرداخت به موقع اقساط (متقاضی)          

ب: برخورداری از توانمندی مالی در پرداخت به موقع اقساط (ضامن)  

ج: دارائیهای (متقاضی) :

کپی سند یا اسناد منگوله دار 6 دانگ آزاد-کپی سند ماشین یا ماشین آلات سنگین

ج: دارائیهای (ضامن) :

کپی سند یا اسناد منگوله دار 6 دانگ آزاد-کپی سند ماشین یا ماشین آلات سنگین  

د: مستندات سكونتی متقاضی   

1كپی اجاره نامه معتبر محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی ویا آخرین برگه عوارض نوسازی محل سکونت و یا استشهاد محلی جهت محل سکونت 

2كپی آخرین قبوض تلفن محل سکونت و تلفن همراه         

د: مستندات سكونتی ضامن  ( ضامنین)   

1. كپی اجاره نامه معتبر محل سكونت و یا تأییدیه سازمان مربوطه برای خانه های سازمانی ویا آخرین برگه عوارض نوسازی محل سکونت و یا استشهاد محلی جهت محل سکونت 

2. كپی آخرین قبوض تلفن محل سکونت و تلفن همراه       

گواهی امضاء ضامن و متقاضی – پرینت حساب بانکی با مهر بانک در صورت نداشتن چک ارائه سفته بلامانع است.

هـ : مستندات شغلی  و درآمدی  متقاضی و ضامن (ضامنین ) به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف/نوع شغل/ مدارك مورد نیاز شغلی

1كارمند دولت:   گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - كپی آخرین حكم كارگزینی - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

2كارمند بخش خصوصی:             گواهی اشتغال به كار از سازمان ذیربط - تصویر فیش حقوقی ماه آخر- كپی لیست دو ماهه آخر بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی (یا سایر سازمانهای بیمه گر) - كپی صفحه اول دفترچه بیمه معتبر

3كاسب:           تصویر جواز كسب معتبر - تصویر اجاره نامه محضری یا سند مالكیت محل كسب-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

4پزشك:            تصویر پروانه مطب - تصویر كارت نظام پزشكی - گواهی اشتغال به كار یا تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت محل مطب-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی -درصورتیكه پزشك در بخش خصوصی یا سازمانهای دولتی شاغل باشد مطابق ردیف 1 و 2 مدارك مورد نیاز میباشد

5كارشناس داد گستری: تصویر پروانه رسمی دادگستری - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر در صورت موجود بودن-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

6وكیل داد گستری:        تصویر پروانه وكالت - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر وكالت-پرینت 6ماهه آخر گردش حساب بانكی

7رانندگان (ماشینهای سنگین و تاكسی): تصویر كارنامه یا دفترچه كار  تاكسیرانی - ارائه گواهی اشتغال به كار از اتحادیه تاكسیرانی یا اتحادیه مربوط - كپی سند مالكیت خودرو ( در صورتی كه راننده مالك خودرو باشد) -پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

8سردفتر اسناد رسمی: تصویر پروانه اسناد رسمی - تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالكیت دفتر-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

9كشاورز:          پروانه چاه یا دفترچه كشاورزی و تأییدیه شورای روستا-پرینت دو ماهه آخر گردش حساب بانكی -مدارك زمین كشاورزی

10بازنشسته:    تصویر حكم بازنشستگی - گواهی از كانون بازنشستگان - تصویر فیش حقوقی ماه آخر

11اعضاء هیئت مدیره و سهامدارن شركتها:           اساسنامه شركت - معرفی نامه از  شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت-آخرین اظهارنامه مالیاتی شركت -لیست بیمه پرسنلی شركت-پرینت 6 ماهه آخر گردش حساب بانكی

و: اسناد مالکیت خودرو مورد اجاره تا تسویه کامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط اجاره بنام لیزینگ باقی خواهد ماند.

ز: اعطای تسهیلات جهت مبالغ بیشتر از سیصد میلیون ریال صرفاً با ترهین سند ملکی است و متقاضی جهت ترهین باید نسبت به کارشناسی ملک توسط کارشناس خرد پیروز اقدام نماید.(اسناد ملکی اوقافی ، وکالتی ، زراعتی ، باغات ، بازداشتی ، سرقفلی ، مشاعی ، وراثتی جهت ترهین پذیرفته نمیشود.

ز: اعطای تسهیلات جهت مبالغ کمتر از سیصد میلیون ریال ترجیحاً با ترهین سند ملکی است مگر اینکه متقاضی و ضامنین (حداقل 2 نفر ضامن) از توانمندی درآمدی و دارایی بالایی متناسب با اقساط ماهیانه برخوردار باشند.

توجه : حداكثر سن متقاضی و ضامن /ضامنین از 65 سال نباید بیشتر باشد.

« ویژه اشخاص حقوقی»

متقاضیان حقوقی (شركتها)         اساسنامه شركت - معرفی نماینده شركت-روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شركت- کپی جواز تأسیس و پروانه پهره برداری شرکت- اظهارنامه ثبتی شرکت- اظهارنامه مالیاتی 3 سال اخیر شركت – صورتهای مالی شرکت ( سود و زیان و ترازنامه)-لیست بیمه پرسنلی3 ماهه اخیر شركت-پرینت 3ماهه آخر گردش حساب بانكی-مدارك محل شركت (سند یا اجاره نامه) -كپی شناسنامه اعضاء‌هیئت مدیره شركت

1ارائه اصل مدارك فوق در هنگام تشكیل پرونده الزامی می باشد.

2شرکت لیزینگ پارسیان در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیک مختار بوده ، ضمناً زمان تحویل خودرو با توجه به امکانات شرکت سازنده خودرو تعیین میشود و به محض تکمیل ظرفیت ، پذیرش پرونده در لیزینگ متوقف خواهد شد.

3در صورتی که در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضی و ضامن نیاز به مستندات دیگری باشد متقاضی متعهد به ارائه مدارک مذکور می باشد.