امروزه صنعت لیزینگ در جهان همسو با تغییرات روز افزون در رویكردهای مختلف اقتصادی جوامع دچار تحول و دگرگونی گردیده است. یكی از این نوآوریها و تحولات اشاعه و كاربرد لیزینگ عملیاتی است. این شیوه اعتباری مبانی و زمینه‌های لازم را برای تلفیق دستاوردهای مالی شركتهای لیزینگ با مهارتهای عملیاتی آنها جهت بازدهی بهتر و ارائه خدمات سهلتر و سریعتر به مشتریان فراهم آورده است.

یك مبادله لیزینگ عملیاتی دارای هفت مرحله یا فرآیند بشرح زیر است:

Ÿ شناسائی ابعاد كسب و كار

Ÿ گزینش فروشنده / توسعه تخصصهای درون سازمانی

Ÿ تدارك كالا

Ÿ عملكرد و تعمیر و نگهداری

Ÿ بازار یابی

Ÿ فروش دارائی اجاره شده (Disposal)

Ÿ حسابداری

شناسائی ابعاد كسب و كار لیزینگ عملیاتی

ملاحظات مهمی كه باید بهنگام انتخاب یك كسب و كار لیزینگ عملیاتی مورد توجه قرارگیرند عبارتند از:

·        داشتن ظرفیت كافی برای رشد

·        شناسائی موانع عمده ورود به بازار (High entry barriers)

·        سرمایه‌بر بودن فعالیت

·        تقاضای بدون كشش محصول (عدم افزایش یا كاهش تقاضا در برابر تغییرات قیمت)

·        كاهش تهدیدات كالاهای جایگزین

·        قابلیت دسترسی به تخصصهای تعمیر و نگهداری

·        دسترسی به بازارهای ثانویه