ماده مربوط به تبدیل كل بدهی به دین حال

 Acceleration Clause

ماده‌ای در قرارداد كه طی آن شرط می‌شود در صورت عدم اجرای تعهدات توسط مستأجر، مانده بدهی وی دین حال شده و بلافاصله قابل پرداخت می‌باشد.

 

گواهی تحویل و قبول

 Acceptance Letter

مدركی است كه توسط مستأجر امضاء می‌شود، مبنی بر اینكه مورد اجاره تحویل وی شده است. معمولاً مشخصات دقیق دارایی و نیز وضعیت آن در این فرم قید می‌شود.

 

روش تعهدی

 Accrual Method

یك مبنای حسابداری است كه معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارك حسابداری ثبت و در صورتهای مالی دوره‌های مربوط انعكاس نمی‌یابد.

 

نرخ بازده اكچوئری (بیمه‌ای)

 Actuarial Rate of Return

نرخ سود حاصل از قرارداد اجاره؛ این نرخ به صورت نرخ بازده ثابت و برای خالص سرمایه‌گذاری در مدت قرارداد با توجه به احتمالات مختلف محاسبه می‌گردد. (اكچوئری دانش آمار بیمه یا محاسبات فنی بیمه‌ای و زیرشاخه آمار است. نرخ بازده اكچوئری با توجه به احتمال وقوع شرایط مختلف محاسبه می‌شود)

 

الحاقات و اضافات در مورد اجاره

 Add-Ons

ماده‌ای در قرارداد كه به موجب آن قطعات یا تجهیزات جدیدی می‌تواند به مورد اجاره اضافه و یا در آن نصب شود.

 

پیش‌پرداخت

 Advance Payments

قسمتی از اقساط اجاره كه در آغاز قرارداد توسط مستأجر به موجر پرداخت می‌شود. این اصطلاح همچنین در مورد قراردادهایی به كار می‌رود كه اقساط اجاره در آغاز هریك از دوره‌های مشخص شده پرداخت می‌شوند.

 

پیش‌پرداخت اجاره

 Advance Rentals

مبلغ اجاره‌ای كه قبل از شروع دوره قرارداد به موجر پرداخت شود. این اصطلاح عمدتاً در قراردادهای اجاره عملیاتی استفاده می‌شود.

 

تغییرات

 Alterations

عبارت است از تغییرات و اصلاحاتی كه در طول دوره قرارداد در دارایی مورد اجاره صورت می‌گیرد.

 

استهلاك

 Amortization

بازپرداخت بدهی یا پرداخت اقساط طی دوره‌های زمانی مشخص. مبلغ هر قسط به دو بخش اصل بدهی و سود تقسیم می‌شود، به گونه‌ای كه با پرداخت قسط آخر، بدهی كاملاً مستهلك می‌شود. این اصطلاح در حسابداری برای استهلاك دارائی‌های نامشهود نیز به كار می‌رود.

 

نرخ سود سالیانه

 Annual Percentage Rate (APR)

نرخ سود اسمی یا مؤثر برای یك دورة زمانی خاص (معمولاً یك سال)

 

درخواست / تقاضانامه

 Application

صورتی شامل وضعیت و اطلاعات مالی متقاضی استفاده از تسهیلات لیزینگ، كه جهت بررسی و تصویب اعتبار استفاده می‌شود. در این فرم مشخصات و جزئیات مربوط به دارایی‌های درخواستی نیز درج می‌شود. تقاضانامه معمولاً فرمهای مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارند كه برای تكمیل از طرف شركت لیزینگ در اختیار متقاضی قرار داده می‌شوند.

 

ارزیابی

 Appraisal

برآوردی از ارزش منصفانه یك دارایی در یك تاریخ مشخص. ارزیابی معمولاً توسط كارشناسان مستقل واجد شرایط انجام می‌شود.

 

افزایش ارزش

 Appreciation

افزایش قیمت بازار دارائی نسبت به قیمت اولیه یا دفتری دارایی

 

معامله حقیقی و عادی

 Arms-Length Transaction

معامله‌ای كه خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می‌توانند در شرایط حقیقی و واقعی انجام دهند. ویژگی اصلی این معامله مستقل بودن طرفین معامله و حقیقی بودن آن است.

 

بدهی نكول شده / دیون معوقه

 Arrears

مبلغی از اقساط اجاره كه در سررسیدهای تعیین شده، پرداخت نگردیده است.

 

واگذاری به غیر

 Assignment

شرطی در درون یك توافقنامه لیزینگ كه بر اساس آن موجر، مستأجر و یا هر دوی آنها مجاز هستند تعهدات، حقوق و یا دیون خود را به شخص ثالثی واگذار كنند. به عنوان مثال ممكن است یك موجر حق دریافت تمام اقساط اجاره جاری و آتی را در ازای دریافت یك مبلغ نقدی به شخص ثالثی واگذار كند.