لیزینگ اتكائی

 Back To Back Lease

در این نوع قرارداد ابتدا مورد اجاره با حق واگذاری حقوق قراردادی به غیر، به یك مؤسسه اجاره داده می‌شود. سپس آن مؤسسه اقدام به انعقاد قرارداد اجاره دیگری با متقاضی استفاده از مورد اجاره كه در واقع مستأجر نهایی است می‌نماید و دارایی را در اختیار وی قرار می‌دهد. مثلاً در ایران بعضی شركتها طی یك قرارداد اجاره خودروهای مورد نیاز مدیران را از شركتهای لیزینگ تأمین و طی قرارداد دیگری آنها را به مدیران اجاره می‌دهند.

 

پرداخت یكجا

 Baloon Payment

در بعضی قراردادهای اجاره، اقساط اجاره طی مدت قرارداد به طور مساوی و در سررسیدهای مقرر پرداخت می‌گردند ولی مبلغ قسط نهائی، كه سررسید آن در پایان مدت قرارداد است، چندین برابر اقساط دیگر است. بدیهی است هرچه مبلغ قسط نهایی بیشتر باشد مبلغ اقساط طی دوره اجاره كمتر بوده و در نتیجه ریسك نقدینگی مستأجر كاهش می‌یابد. این روش عموماً در قراردادهایی كاربرد دارد كه مستأجر اختیار خرید مورد اجاره را در پایان دوره اجاره دارد و ارزش نهایی دارائی كمتر در معرض ریسك نوسان قیمت است.

 

اختیار خرید دارایی

 Bargain Purchase Option

شرط یا ماده‌ای در قرارداد لیزینگ كه براساس آن به مستأجر اختیار داده می‌شود، دارایی مورد اجاره را در پایان دوره قرارداد باقیمتی كه عموماً از ارزش متعارف آن در بازار كمتر است، خریداری نماید. بدین ترتیب از همان آغاز قرارداد، خرید دارایی توسط مستأجر، به طور منطقی تضمین شده به نظر می‌آید. این شرط طبقه‌بندی قرارداد لیزینگ را برای مقاصد حسابداری (عملیاتی یا سرمایه‌ای) تسهیل می‌كند.

 

اختیار تمدید قرارداد

 Bargain Renewal Option

اختیار مستأجر جهت تمدید مدت قرارداد برای یك دوره دیگر (دوره ثانویه) با اجاره‌ای به مراتب كمتر از مال‌الاجاره اولیه. امكان و نحوه استفاده از این اختیار در قرارداد اجاره تعیین می‌گردد.

 

دوره اصلی

 Base Term

دوره اولیه و غیرقابل فسخ در یك قرارداد لیزینگ. دورة اصلی معادل است با حداقل دوره زمانی كه در طول آن مستأجر مجاز به تصرف دارایی مورد اجاره و بهره‌برداری از آن است.

 

ارزش مبنا

 Basis Cost

بهای تمام شده یك دارایی شامل قیمت خرید، به اضافه هزینه‌های دیگر نظیر نصب و راه‌اندازی و مالیاتهای فروش. ارزش مبنا معرف مبلغی است كه براساس آن هزینه‌های استهلاك محاسبه شده است.

 

اجاره اقلام بزرگ

 Big Ticket Lease

اجاره دارائی‌هایی است كه دارای قیمت خیلی زیادی می‌باشند، مانند كشتی، هواپیما و غیره.

 

منابع مالی دسته جمعی

 Blind Pool

نوع جدیدی از تأمین منابع مالی برای اجاره سرمایه‌ای (مورد استفاده در آمریكا) كه طی آن وجوه لازم توسط سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین می‌گردد، بدون آنكه مورد اجاره از قبل مشخص باشد. در این حالت شركت لیزینگ به عنوان واسطه و شریك عادی، این وجوه را در عملیات اجاره اعتباری سرمایه‌گذاری می‌كند.

 

كارگزار (حق‌العمل كار)

 Broker

 

مؤسسه یا فردی كه در قبال دریافت دستمزد، معاملات بین مستأجر و موجر را در طی یك عملیات لیزینگ، تنظیم و هدایت می‌كند. معمولاً حق‌الزحمه كارگزار توسط موجر پرداخت می‌شود.

نیز: Lease Broker

 

بسته كامل اجاره

 Bundled Lease

در این نوع قرارداد خدمات اضافی دیگری نظیر پرداخت هزینه‌های مربوط به بیمه، تعمیر و نگهداری و مالیاتهای ناشی از مالكیت دارایی توسط موجر انجام می‌شود. بهای این خدمات اضافی در اقساط اجاره منظور می‌شود.

 

تملك

 Buyout

مبلغی است كه مستأجر چنانچه بخواهد قرارداد لیزینگ را زودتر از موعد و قبل از پایان دوره به پایان برساند باید به موجر پرداخت كند. معمولاً این مبلغ شامل هزینه‌های مالیات (مالیات‌های پرداخت نشده دارایی، هزینه‌های فرصت (فرصت‌های از دست رفته برای سرمایه‌گذاری در زمینه های دیگر) و قیمت باقیمانده یا كاهش ارزش نهایی دارایی مورد اجاره را شامل می‌گردد.