اختیار خرید به ارزش متعارف

 Fair Market Purchase Option

ماده‌ای در قرارداد لیزینگ كه براساس آن به مستأجر اختیار خرید مورد اجاره به ارزش متعارف بازار داده می‌شود.

 

ارزش منصفانه بازار

 Fair Market Value

ارزش منصفانه مبلغی است كه خریداری مطلع و مایل و فروشنده‌ای مطلع و مایل می‌توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی، یك دارائی را در ازای آن مبلغ با یكدیگر مبادله كنند. در معامله حقیقی و عادی هریك از طرفین مطلع و مایل به تأمین منافع و علائق خود میباشند، لذا قیمت واقعی است.

 

حداكثر ارزش متعارف بازار

 Fair Market Value Cap

سقف مشخصی كه برای ارزش متعارف بازار یك دارائی در پایان دوره قرارداد لیزینگ در نظر گرفته می‌شود. این روش مستأجر را در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از افزایش ارزش متعارف بازار حمایت و در واقع استفاده وی از حق اختیار خرید در پایان دوره قرارداد را به طور معقولی تضمین می‌كند.

 

لیزینگ بر مبنای ارزش متعارف بازار

 Fair Market Value Lease

در این نوع قرارداد لیزینگ، مستأجر اختیار دارد كه در پایان دوره قرارداد یكی از راههای زیر را انتخاب كند:

1-      مورد اجاره را بر مبنای ارزش متعارف بازار خریداری نماید.

2-      قرارداد را بر مبنای ارزش متعارف اجاره، تمدید نماید.

3-      مورد اجاره را به موجر بازگرداند.

 

ارزش متعارف بازار باقیمانده

 Fair Market Value Residual

در بعضی از قراردادهای لیزینگ ارزش باقیمانده مورد اجاره بر مبنای ارزش متعارف بازار آن در پایان قرارداد تعیین می‌شود.

 

هزینه‌های مالی

 Finance Charges

تفاوت بین ارزش كل اجاره‌های پرداختنی توسط مستأجر و بهای تمام شده تجهیزات در آغاز قرارداد لیزینگ می‌باشد. در صورتی كه اقساط اجاره شامل هزینه‌های تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌های جانبی باشد، این مبالغ به عنوان هزینه مالی تلقی نمی‌شود و در زمان وقوع به هزینه منظور خواهد شد.

 

اجاره مالی

 Finance Lease

نوعی از اجاره سرمایه‌ای است كه موجر تولیدكننده یا توزیع‌كننده مورد اجاره نمی‌باشد.

 

صورتهای مالی

 Financial Statements

اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی یك مؤسسه كه در قالب رسمی و مشخص ارائه می‌شود. مجموعه كامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی می‌باشد.

 

ماده مربوط به خرید زودتر از موعد مورد اجاره

 First Amendment Clause

ماده‌ای در قرارداد لیزینگ كه به مستأجر اجازه می‌دهد مورد اجاره را زودتر از موعد خریداری نماید.

 

قرارداد لیزینگ با شرط خرید زودتر از موعد تجهیزات اجاره

 First Amendment Lease

نوعی قرارداد لیزینگ كه در آن طبق ماده‌ای به مستأجر این اجازه داده می‌شود كه دارایی مورد اجاره را زودتر از موعد خریداری نماید. این نوع قرارداد به ویژه برای مستأجرینی مناسب است كه ممكن است تصمیم به خرید تجهیزات داشته باشند. چنانچه مستأجر تجهیزات را خریداری ننماید می‌بایست مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد، و یا قرارداد را برای یك دوره دیگر با تعداد ماههای مشخص تمدید نماید. این نوع قرارداد همچنین به صورت مثلاً لیزینگ 66/60 نیز نامیده می‌شود، یعنی یك قرارداد لیزینگ با طول دوره 60 ماهه با حق خرید مورد اجاره توسط مستأجر در پایان 60 ماه و در غیر اینصورت تمدید دوره قرارداد به مدت 6 ماه دیگر.

 

اجاره بهای شناور

 Floating Rental Rate

اقساطی كه می‌تواند طی مدت اجاره مورد افزایش یا كاهش قرار گیرد. در بعضی موارد مبلغ قسط با توجه به نوسانات نرخ بهره در بازار پولی تعدیل می‌گردد.

 

فورس ماژور

 Force Majeure

ماده‌ای در قرارداد لیزینگ ناظر بر شرایط پیش‌بینی نشده ناشی از بلایای طبیعی نظیر سیل، طوفان، جنگ، یا حوادث دیگر مثل آتش‌سوزی، اعتصابات و مانند آن كه خارج از كنترل طرفین قرارداد است و مانع از آن می‌شود كه شرایط قرارداد عملی شوند.

 

اجاره پرداخت كامل

 Full-Payout Lease

در قرارداد اجاره پرداخت كامل، مبلغ اقساط اجاره طی دوره اصلی قرارداد كه غیرقابل فسخ هم می‌باشد، كل هزینه‌های مربوطه به دارایی مورد اجاره اعم از بهای تمام شده، هزینه‌های جانبی و سود معقول مورد انتظار موجر را پوشش می‌دهد.

 

تأمین‌كننده منابع مالی لیزینگ

 Funder

در واقع موجر اصلی در یك عملیات لیزینگ است. در بسیاری از قراردادهای لیزینگ كمك فروش یا قراردادهای لیزینگی كه برای تحقق آنها با كارگزاران توافق می‌شود، عملیات لیزینگ در نهایت به یك موجر جدید یعنی كسی كه منابع مالی لازم برای یك قرارداد لیزینگ طولانی مدت را تأمین می‌كند، واگذار می‌شود.

 

تأمین وجوه

 Funding

فرآیند تأمین وجوه لازم جهت خرید دارایی‌های مورد اجاره

 

منبع تأمین مالی

 Funding Source

كسی كه منابع مالی لازم جهت تهیه و خرید مورد اجاره را برای موجر تأمین می‌كند و در اختیار وی قرار می‌دهد، مثل بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری و ....

 

ارزش آتی

 Future Value

ارزش آتی شامل اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و بازده سرمایه‌گذاری بر مبنای یك نرخ بازدهی مشخص می‌باشد.