ماده مربوط به پرداخت بلاشرط اقساط مال‌الاجاره

 Hell-Or-High Water Clause

ماده‌ای در یك قرارداد لیزینگ مبنی بر تعهد بلاشرط مستأجر برای پرداخت اقساط اجاره در سررسیدهای مقرر در تمام طول دوره قرارداد لیزینگ؛ صرف‌نظر از هرگونه اتفاق یا تغییری كه ممكن است در ارتباط با مورد اجاره یا فعالیتها و شرایط مستأجر پدید آید.

 

اجاره

 Hire

معمولاً برای اشاره به قراردادهای اجاره كوتاه مدت به كار می‌رود.

 

اجاره به شرط تملیك / اجاره خرید

 Hire Purchase

این نوع عقود اجاره یكی از عقودی است كه طبق لایحه قانون عملیات بانكی بدون ربا بانكها موظف به اجرای آن هستند و طی آن بانكها اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیك به مشتری واگذار می‌نمایند. مشابه این عقد در انگلستان و آمریكا به ترتیب تحت عنوان "اجاره خرید" و "اجاره فروش مشروط" بسیار متداول است.

 

اجاره‌كننده

 Hirer

عیناً همان‌مستأجر است. درقراردادهای اجاره‌خرید یا اجاره بشرط‌تملیك درانگلستان ازاین‌اصطلاح استفاده‌می‌شود.