اجاره

 Ijara

اصطلاحی كه در اسلام برای اشاره به یك قرارداد لیزینگ به كار می‌رود.

 

اجاره به شرط تملیك

 Ijara-Wa-Iqtina (Ijarah Muntahia Bittamleek)

اصطلاحی كه در اسلام برای اشاره به یك قرارداد اجاره به شرط تملیك به كار می‌رود.

 

آغاز اجاره

 Inception of a Lease

آغاز اجاره عبارت است ازتاریخی كه دارائی در اختیار مستأجر قرار گرفته است یا آغاز تعلق گرفتن اجاره، هركدام مقدم‌تر است.

 

صورت سود و زیان

 Income Statement

یك صورت مالی كه نتایج عملیات یك مؤسسه را طی یك دوره مشخص نشان می‌دهد. درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان خالص در این صورت ارائه می‌شود.

 

ماده مربوط به جبران خسارات مالیاتی

 Indemnity Clause

ماده‌ای در قرارداد لیزینگ كه طی آن مستأجر متعهد می‌شود چنانچه در طول دوره قرارداد، منافع مالیاتی موجر به دلیلی مخدوش شود، آن را جبران كند، بدین نحو كه مبلغ مربوط به عدم‌النفع مالیاتی موجر به اقساط مال‌الاجاره پرداختنی مستأجر اضافه شود.

 

موجر مستقل

 Independent Lessor

شركت لیزینگی كه مستقل از تولیدكننده یا تولیدكنندگان دارایی‌های مورد اجاره است.

 

شركت لیزینگ چند منظوره مستقل

 Independent Maltipurpose Leasing Company

شركتهای لیزینگ چند منظوره مستقل، اقلام متفاوت و متعددی از تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را با توجه به حوزه و موضوع فعالیت خود، از طریق فروشندگان و تولیدكنندگان مختلف تهیه می‌نمایند و آنها را به صورت اجاره در ازای اجاره‌های توافق شده برای یك دوره مشخص در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. این مؤسسات از قدرت مالی بسیار بالائی برخوردار هستند و منابع مالی مورد نیاز خود را از محل استقراض بلندمدت تأمین می‌نمایند كه بازپرداخت این وامها نیز از طریق اسناد و مدارك مربوط به اقساط اجاره كه از مستأجرین اخذ شده است، تضمین می‌گردد.

 

لیزینگ غیرمستقیم

 Indirect Lease

در لیزینگ غیرمستقیم مؤسساتی كه مایل به استفاده از منابع و تسهیلات اعتباری لیزینگ هستند خود اقدام به تأسیس شركتهای لیزینگ می‌نمایند كه نقش عامل و واسطه را دارند و عملیات لیزینگ را آغاز و هدایت می‌كنند.

 

مخارج مستقیم اولیه

 Initial Direct Costs

عبارت است از هزینه‌های مقدماتی كه در هنگام تنظیم قرارداد لیزینگ انجام می‌شود، اعم از كارمزد، هزینه‌های حقوقی و ثبتی، هزینه كارشناسی، پوشش‌های بیمه‌ای و امثالهم. این مخارج ممكن است طبق توافق توسط مستأجر و یا موجر پرداخت شود.

 

بازرسی

 Inspection

بازدید از دارایی مورد اجاره به منظور بررسی وضعیت بهره‌برداری و اطمینان از كاركرد مطلوب آن.

 

ارزش بیمه شده

 Insured Value or Casualty Value

ارزش توافق شده برای مورد اجاره كه در صورت مفقود شدن مورد اجاره یا بروز حادثه و وارد شدن خسارت به آن، بصورتی كه مورد اجاره دیگر قابل استفاده نباشد، توسط مستأجر یا شخص ثالث جبران می‌شود.

 

فروش اقساطی

 Installment Sale

معامله‌ای است كه طی آن خریدار بخشی از بهای دارائی را در هنگام انعقاد قرارداد و بقیه را طی توافقی با فروشنده با شرایط معین در طول یك دورة مشخص به طور اقساط پرداخت می‌نماید. در این معامله مالكیت قانونی تجهیزات از همان زمان انعقاد قرارداد به نام خریدار منتقل می‌شود. این روش معمولاً در مورد فروش ارزش باقیمانده تجهیزات در پایان دوره قرارداد به كار می‌رود.

 

نرخ سود تضمین شده

 Interest Rate

نرخ بازدهی مورد انتظار موجر كه با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری در مورد اجاره مبنای محاسبه اقساط اجاره قرار می‌گیرد.

 

نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره

 Interest Rate Implicit in a Lease

عبارت است از نرخ تنزیلی كه در آغاز اجاره، سبب می‌شود مجموع ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره و ارزش باقیمانده تضمین نشده دارایی با ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره برابر شود.

 

اجاره بهای ضمنی / میان‌دوره‌ای

 Interim Rent

اقساط روزانه‌ای كه از زمان تحویل، قبول و یا پرداخت قیمت كالا تا تاریخ رسمی شروع اجاره، به حساب مستأجر منظور می‌گردد و معمولاً موقعی از آن استفاده می‌شود كه بین زمان سفارش تا تحویل مورد اجاره فاصله زمانی وجود داشته باشد.

 

نرخ بازده داخلی

 Internal Rate of Return

نرخ بازدهی كه سبب می‌شود مجموع جریان‌های نقدی آتی برابر با ارزش فعلی سرمایه‌گذاری شود. به عبارت دیگر نرخی كه باعث می‌شود ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری برابر با صفر شود.

 

لیزینگ بین‌المللی

 International Lease

نگاه كنید به: Cross Border Lease

 

درجه اعتبار سرمایه‌گذاری

 Investment Grade Credit

برای اشاره به یك متقاضی استفاده از تسهیلات لیزینگ به كار می‌رود كه از درجه اعتبار بالایی برخودار است.

 

روش دوره سرمایه‌گذاری

 Investment Period Method

روش حسابداری موجر كه طبق آن سود حاصل از یك قرارداد اجاره به تناسب خالص وجوه سرمایه‌گذاری شده (كل مبلغ سرمایه‌گذاری شده منهای وجوه نقد دریافتی بابت اقساط، مزایای مالیاتی و غیره) در دوره قرارداد شناسایی می‌شود. از این روش برای مستهلك نمودن قیمت دارائی مورد اجاره در طول مدت قرارداد نیز استفاده می‌گردد.

 

تشویق مالیاتی سرمایه‌گذاری

 Investment Tax Credit

در بعضی كشورها به خصوص ایالات متحده امریكا، دولت تا سقف 10% سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نو را به عنوان تشویق سرمایه‌گذاری پرداخت می‌كند.