بر اساس آخرین آمارهای منتشره حجم عملیات لیزینگ جهان در سال 2003 بدلیل ركود اقتصادی حاكم بر اقصاد جهان نسبت به سال 2000 از یك كاهش 5/4درصدی برابر با 4/22 میلیارد دلار بر خوردار بوده است.حجم فعالیت شركتها و موسسات لیزینگ در جهان در سال مذكور به 6/476 میلیارد دلار بالغ گردیده است.در سال 2001 بیش از 5/53 درصد برابر 1/254 میلیارد دلار از حجم فعالیت شركتهای لیزینگ در كشورهای آمریكا و كانادا اتفاق افتاده است و این در حالیست كه نسبت به سال قبل از آن ، از یك كاهش 7/6 درصدی معادل 18 میلیارد دلار برخوردار است ، به طوری كه این میزان كاهش در طول 9 سال گذشته ، بی سابقه بوده است.دلیل عمده این كاهش، ركود اقتصادی حاكم بر اقتصاد جهان ذكر شده است . در این رابطه ، شایان توجه آن است كه كشور آمریكا به تنهایی با 242 میلیارد دلار عملیات، نزدیك به 51 درصد ازحجم فعالیت جهانی عملیات موسسات لیزینگ را به خود تخصیص داده است.

وضعیت عملكرد شركتها و موسسات لیزینگ در اروپا در 2001 با اختصاص 4/29 درصد ، برابر با 140 میلیارد دلار از حجم عملیات لیزینگ در جهان، نسبت به سال 2000 افزایش داشته باشد. این افزایش 9/6 درصد و معادل 9 میلیارد دلار بوده است. 5 كشور آلمان با حجم فعالیت 45/34 میلیارد دلار ، انگلستان با حجم فعالیت 31/20 میلیارد دلار ، فرانسه با حجم فعالیت 49/19 میلیارد دلار ، ایتالیا با حجم فعالیت 58/17 میلیارد دلار و اسپانیا با حجم فعالیت 44/7 میلیارد دلار به ترتیب بیشترین حجم فعالیت در صنعت لیزینگ اروپارا به خود تخصیص داده اند.كشور های آسیایی با عملكرد 7/67 میلیارد دلاری سومین رتبه فعالیت در صنعت لیزینگ را به خود اختصاص داده اند. كشور ژاپن با حجم فعالیت 95/58 میلیارد دلاری خود به تنهائی بیش از 87 درصد حجم فعالیت موسسات و شركتهای لیزینگ قاره آسیا را به خود اختصاص داده است. عملكرد شركتها و موسسات لیزینگ در آسیا نیز نسبت به سال 2000 از یك كاهش چشم گیر 6/10 میلیارد دلاری ( معادل 6/13 درصدی)برخوردار بوده است. لیكن سهم ژاپن از این كاهش تنها در حد 7/2 در صد بوده است.

عمده ترین كشورهای فعال در بخش لیزینگ در قاره آسیا پس از ژاپن (كشور های آسیایی دومین كشور فعال در بخش لیزینگ محسوب می شود) به ترتیب عبارتند از : هنگ كنگ با حجم فعالیت 3/2 میلیارد دلار ، جمهوری خلق چین با حجم فعالیت 1/2 میلیارد دلار ، كره با حجم فعالیت 17/1 میلیارد دلار ، هند با حجم فعالیت 5/10 میلیارد دلار ، تایوان با حجم فعالیت 93/0 میلیارد دلار ، تركیه با حجم فعالیت 72/0 میلیارد دلار ،تایلند با حجم فعالیت 4/0 میلیارد دلار ، پاكستان با حجم فعالیت 37/0 میلیارد دلار ، اندونزی با حجم فعالیت 25/0 میلیارد دلا روعربستان صعودی با حجم فعالیت 18/0 میلیارد دلار.مجموع فعالیت موسسات و شركتهای لیزینگ در كشورهای آمریكای جنوبی ، استرالیا ،‌ نیوزیلند و قاره آفریقا مجموعاً 1/3 درصد از حجم فعالیت جهان را به خود تخصیص داده است.در طول 20 سال گذشته حجم فعالیت صنعت لیزینگ در جهان از 9/84 میلیارد دلار به 6/476 میلیارد دلار افزایش یافته است و جز در مقاطعی از سالها كه به دلیل مشخص منتج از عوامل و شرایط اختصادی ،‌ دارای كاهشی نسبت به سال قبل از آن بوده است ،‌ روند فعالیت شركتها و موسسات لیزینگ در جهان از رشد صعودی قابل توجهی بوده است.

تركیب فعالیت شركتهای لیزینگ در اروپا در سال 2001 در بخش خودروهای سواری 5/33 درصد ، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی 25 درصد ، خودروی كار 1/17 درصد ، دستگاه ها و ماشین آلات اداری و خدماتی9/13 درصد ، ‌كشتی ، هواپیما و راه آهن 9/3 درصد و سایر 6/6 درصد را به خود تخصیص داده است.تعداد نیروی انسانی فعال در بخش لیزینگ در اروپا حدود 55000 نفر برآورد شده است ، از جمع كل شركتهای لیزینگ در اروپا تعداد 10 گروه لیزینگی و شركتهای مستقل بزرگ به تنهائی بیش از 1/22 درصد حجم فعالیت لیزینگ اروپا را به خود اختصاص داده است. با عنایت به آمارها و اطلاعات ارائه شده ، تحلیل های به عمل آمده نشان می دهد كه به رغم اینكه حجم فعالیت بخش لیزینگ در سال 2001 نسبت به سال 2000 كاهش داشته است ، لیكن در حقیقت سهم لیزینگ در بازار سرمایه در این سال در بسیاری از كشورهای جهان بهبود یافته و از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. این موضوع در خصوص اكثریت كشورهای اروپائی مصداق دارد ، به طوری كه در مجموع اروپا بر عكس آمریكا و آسیا در بخش لیزینگ دارای رشد مثبت بوده است و سهم بازار آن از 6/23 درصد به 4/29 افزایش یافته است.

امروزه ، بر اساس آمار و اطلاعات ، عملیات لیزینگ بعد از بانكها به عنوان دومین شیوه تامین و تخصیص منابع مالی در بخشهای اقتصادی گوناگون محسوب می شود. ویژه گی های خاص صنعت لیزینگ از عوامل موثر در توسعه صنعت لیزینگ در جهان بوده و روند روز افزون آن در كشورهای جهان همچنان ادامه دارد. ضرورت و نیاز جوامع كشورهای جهان سوم نیز گسترش این صنعت در اكثر كشور های مذكور و توجه آن به توسعه آن را افزایش داده است.