تأمین مالی برون ترازنامه‌ای

 Off Balance Sheet Financing

حسابداری بعضی از قراردادهای اجاره نظیر اجاره‌های عملیاتی، به گونه‌ای است كه دارایی اجاره‌ای و تعهدات مربوط در ترازنامه مستأجر منعكس نمی‌شود. بنابراین بعضی از مستأجرین تمایل دارند، قراردادهای اجاره را به گونه‌ای تنظیم كنند كه ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحصیل دارائی‌ها، بدهی مربوط را در متن ترازنامه منعكس ننماید.

 

 

 Open-End Lease

این نوع قرارداد لیزینگ به منزله یك لیزینگ خالص شناسایی می‌شود. در این نوع قرارداد مستأجر می‌تواند در پایان دوره قرارداد از اختیار خرید تجهیزات مورد اجاره استفاده كند و ارزش باقیمانده تجهیزات را به موجر پرداخت نماید، در این صورت مالكیت تجهیزات به وی منتقل می‌شود. همچنین مستأجر می‌تواند اختیار تمدید مدت قرارداد را داشته باشد.

 

هزینه‌های عملیاتی

 Operating Expenses

هزینه‌های جاری و معمولی كه ناشی از كاربرد و استفاده از تجهیزات مورد اجاره است، نظیر نگهداری، تعمیرات، استفاده، مالیات و بیمه.

 

اجاره عملیاتی

 Operating Lease

اجاره‌ای كه شرایط اجاره سرمایه‌ای را نداشته باشد. اجاره عملیاتی روش حسابداری خاص خودش را دارد. این اصطلاح معمولاً به قرارداد اجارة كوتاه مدتی اطلاق می‌شود كه طبق آن مستأجر متقاضی استفاده از یك دارائی برای قسمتی از عمر مفید آن می‌باشد. در این نوع اجاره ممكن است خدماتی در رابطه با تعمیر، نگهداری، بیمه و مالیات اموال شخصی به عهده موجر گذاشته شود. نگاه كنید به: Capital Lease