Packager

مؤسسه لیزینگ، شركای سرمایه‌گذاری یا كارگزاری كه عملیات مربوط به یك لیزینگ اهرمی، اعم از یافتن مستأجر، مذاكره با تولیدكننده، تضمین بازپرداخت بدهی موجر در مقابل منابع مالی وام‌دهنده و مانند آن را انجام می‌دهد.

 

پرداخت در انقضای اجاره

 Payment Upon Termination Lease (P.U.T)

در بعضی قراردادها، مستأجر باید دارایی مورد اجاره را در پایان دوره قرارداد با قیمتی از پیش تعیین شده خریداری نماید. پرداخت درانقضای اجاره به نوعی ثمن معامله است.

 

پیش‌پرداخت اقساط

 Payment in Advance

پرداخت اقساط اجاره در آغاز هر دوره

 

تعویق در پرداخت اقساط

 Payment in Arrears

پرداخت اقساط اجاره در پایان هر دوره مشخص

 

جریان پرداخت

 Payment Stream

مجموعه اجاره‌های پرداختنی مقرر در یك قرارداد لیزینگ

 

اقساط اجاره مبتنی بر عملكرد

 Percentage Lease

شرطی در قراردادهای لیزینگ املاك و مستغلات كه بنابر آن مستأجر می‌بایست درصدی از فروش ناخالص خود را به عنوان بخشی از اجاره بها به موجر پرداخت كند. در این نوع قراردادها معمولاً یك مبلغ اجاره بهای پایه در نظر گرفته می‌شود كه درصد مزبور به آن اضافه خواهد شد.

 

اجاره بهای ثانویه

 Peppercorn Rental

این اصطلاح در انگلستان به اقساط جزئی كه طی دوره ثانویه یا دوره اجاره مجدد در یك اجاره مالی پرداخت می‌شود، اطلاق می‌گردد.

 

تضمین شخصی

 Personal Guaranty

تضمینی است كه از فرد ثالثی، كه انجام تعهدات مستأجر و پرداخت دیون وی را در یك قرارداد لیزینگ تعهد كرده است، اخذ می‌شود. معمولاً هنگام انعقاد قرارداد لیزینگ با مؤسسات تجاری كوچك و شركتهای سهامی خاص، به منظور حصول اطمینان از پرداخت اقساط مال‌الاجاره و دیون دیگر، از آنها درخواست تضمین شخصی می‌شود.

 

ارزش فعلی

 Present Value

ارزش فعلی وجود نقدی است كه در آینده به طور یكجا یا به مرور دریافت (یا پرداخت) خواهد شد. ارزش فعلی با تغییر نرخ تنزیلی كه برای دریافتها و یا پرداختهای آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییر می‌نماید.

 

 

دوره اولیه

 Primary Period

دوره‌ای كه طی آن در یك اجاره مالی، موجر انتظار دارد قیمت تمام شده مورد اجاره، هزینه استقراض و سود خود را به دست آورد.

 

دوره اولیه قرارداد لیزینگ

 Primary Period in a Lease

دوره‌ای كه طی آن مستأجر قادر است اصل سرمایه (بهای تمام شده تجهیزات) و سود مورد انتظار موجر را مستهلك نماید.

 

خرید و اجاره مجدد

 Purchase and Lease-back

عیناً فروش و اجاره مجدد است.

 

اختیار خرید

 Purchase Option

شرطی در قرارداد لیزینگ كه براساس آن مستأجر اختیار خرید دارایی مورد اجاره را در پایان دورة قرارداد، دارد. قیمت خرید ممكن است براساس ارزش متعارف بازار آن و یا قیمتی باشد كه در قرارداد بر روی آن توافق شده است. حق اختیار خرید، امكان انتقال مالكیت اسمی و قانونی تجهیزات مورد اجاره را از موجر به مستأجر، در پایان دوره قرارداد، میسر می‌سازد.

 

اختیار فروش

 Put Option

در یك قرارداد لیزینگ موجر ممكن است این حق را داشته باشد كه مستأجر (یا یك طرف سوم) را به خرید تجهیزات مورد اجاره در پایان دوره قرارداد ملزم كند.