اقساط افزایش‌یابنده

 Rear-end Loading

یكی از طرق تعیین جداول اقساط اجاره كه براساس آن با نزدیك شدن به پایان مدت قرارداد، مبلغ اقساط به تدریج افزایش می‌یابد.

 

وام با حق رجوع

 Recourse Loan

در اجاره‌های سه طرفه ممكن است وام‌دهنده صرفنظر از پرداخت اقساط اجاره توسط مستأجر، وجه آن را از موجر طلب كند. معمولاً در این قرارداد بازپرداخت وام از محل اقساط اجاره صورت می‌گیرد. نگاه كنید به: Non-Recourse Loan

 

سپرده تضمینی قابل استرداد

 Refundable Security Deposit

مبلغی كه موجر به منظور تضمین و اطمینان از پرداخت دیون مستأجر در سررسیدهای مقرر از وی دریافت می‌كند و به عنوان سپرده، در طول دوره قرارداد، نزد موجر باقی می‌ماند. در صورت انجام تعهدات مستأجر و پرداخت تمام دیون، این مبلغ به وی مسترد خواهد شد. استرداد این وجه معمولاً در پایان دوره قرارداد صورت می‌پذیرد، ولی در صورت توافق طرفین می‌تواند در هر زمانی در طول دوره قرارداد به مستأجر بازگردانده شود.

 

نرخ سرمایه‌گذاری مجدد

 Reinvestment Rate

نرخ بهره‌ای است كه موجر از بابت سرمایه‌گذاری مجدد وجوه نقدی اضافی در مدت قرارداد و پس از سرمایه‌گذاری اولیه كسب می‌نماید.

 

بازاریابی مجدد

 Remarketing

فروش یا اجاره مجدد تجهیزاتی كه دورة قرارداد لیزینگ آنها به سر آمده و به موجر بازگردانده شده و یا به علت قصور مستأجر در انجام تعهدات و پرداخت دیون خود، از وی باز پس گرفته شده‌اند.

 

اختیار تمدید

 Renewal Option

شرطی در قرارداد لیزینگ كه براساس آن مستأجر مجاز است، در پایان دوره قرارداد لیزینگ، آن را با نرخی از پیش تعیین شده، برای یك دوره دیگر تمدید نماید. معمولاً اجاره‌های پرداختنی توسط مستأجر در دوره ثانویه كمتر از دوره اولیه است.

 

مال‌الاجاره، قسط اجاره

 Rentals

نگاه كنید به Lease Payments

 

تنفس در پرداخت اجاره

 Rent Holiday

دوره‌ای از قرارداد لیزینگ كه طی آن مستأجر از پرداخت اقساط اجاره معاف می‌شود. بدیهی است اجاره‌های مربوط به این دوره، طی باقیمانده قرارداد با افزایش اجاره‌های بعدی دریافت می‌شود.

 

تصرف مجدد دارائی

 Repossession

این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد كه مستأجر در ایفای تعهدات و پرداخت دیون خود قصور كند، در این صورت موجر تجهیزات مورد اجاره را منتقل و آنها را از اختیار وی خارج می‌سازد.

 

مشاركت در ارزش باقیمانده

 Residual Sharing

در بعضی از قراردادهای لیزینگ، بنا بر توافقی كه بین موجر و مستأجر صورت می‌پذیرد، ارزش باقیمانده تجهیزات در پایان دوره قرارداد، با شرایط از پیش تعیین شده، بین آنها تقسیم می‌شود.

 

ارزش باقیمانده

 Residual Value

ارزش تجهیزات مورد اجاره در پایان دوره قرارداد.

 

بیمه ارزش باقیمانده

 Residual Value Insurance

نوعی بیمه‌نامه كه از طریق آن ارزش باقیمانده مورد اجاره در پایان دوره قرارداد بیمه و تضمین می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه دارایی مورد اجاره در پایان دوره قرارداد به ارزش باقیمانده مورد انتظار فروخته نشد، شركت بیمه پرداخت مابه‌التفاوت آن را تعهد می‌كند.

 

 

بازده سرمایه‌گذاری

 Return on Investment

بازده سرمایه‌گذاری به صورت درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. بازده سرمایه‌گذاری در قراردادهای اجاره نرخ سودی است كه موجر از یك قرارداد اجاره كسب می‌نماید و عبارت است از درصد مازاد وجود نقد دریافتی نسبت به مبلغ سرمایه‌گذاری در هر سال.

 

قاعده 78

 Rule of 78s

زمانی كه وام‌گیرنده بخواهد وامش را قبل از سررسید پرداخت نهایی، به طور تمام و كمال تسویه كند، قاعدة 78 یك فرمول ریاضی است كه برای محاسبة سود قابل برگشت به كار می‌رود. این قاعده گاهی به نام روش مجموعة ارقام نیز خوانده می‌شود. قاعده 78 یك روش مناسب و عینی برای تسویه حساب و محاسبه مبلغ قابل پرداخت توسط مستأجر می‌باشد.

 

ضریب متغیر

 Running Rate

ضریب متغیر در لیزینگ شبیه نرخ سودی است كه برای یك وام بانكی منظور می‌شود و معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. این ضریب براساس چند معیار كلیدی تغییر می‌كند. ضریب متغیر تا حدی از طریق چگونگی اعتبار (تخصیص یافته) تعیین می‌شود و در هر قرارداد لیزینگی می‌تواند متفاوت باشد.