UCCI

UCCI سندی است كه از طرف وام‌دهنده تنظیم می‌شود و شامل جزئیات كامل مربوط به دارائی است كه به عنوان وثیقه از وام‌گیرنده اخذ شده است. UCCI یك سند استاندارد است كه مطابق با آئین‌نامه متحدالشكل تجاری اینكوترمز تهیه و به تأیید وزیر امور خارجه یا مقام رسمی دیگری رسیده است. این سند ممهور به تاریخ تنظیم و تكمیل سند است و شماره پرونده‌ای نیز به آن تخصیص می‌یابد كه ضامن ادعای وام‌دهنده در برابر وثیقه اخذ شده است.

 

پذیرش

 Underwriting

مراحل مختلف رسیدگی و كنترل اطلاعات متقاضی استفاده از تسهیلات اعتباری به منظور تصویب و تأیید اعتبارات درخواستی وی.

 

ارزش باقیمانده تضمین نشده

 Unguaranteed Residual Value

آن بخش از ارزش باقیمانده تجهیزات كه مستأجر و یا شخص ثالث دیگری آن را تضمین نكرده است و در واقع ریسك موجر محسوب می‌شود.

 

ارتقا

 Upgrade

ماده‌ای در قرارداد لیزینگ كه به مستأجر اجازه می‌دهد، در صورت نیاز، جهت ارتقای كیفیت و توانمندی مورد اجاره قطعه یا قطعات جدیدی را به آن اضافه یا نصب كند.

 

عمر مفید

 Useful Life

مدت زمانی كه در طی آن دارایی ارزش اقتصادی دارد و می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. عمر مفید عموماً برای مقاصد ذیل به كار می‌رود:

1-      برای محاسبة حداكثر دورة مجاز در یك قرارداد لیزینگ مالیاتی

2-      برای تشخیص اینكه آیا یك قرارداد لیزینگ، لیزینگ سرمایه‌ای است یا خیر؟

3-      برای تشخیص و تعیین روش مربوط به تعیین استهلاك (كاهش مالیاتی) برای یك دارائی در لیزینگ سرمایه‌ای

عمر مفید از طریق دیگری نیز محاسبه می‌شود و آن برابر است با مقدار امكاناتی كه از كاربرد كالا یا تجهیزات حاصل می‌شود یعنی به طور مثال: تعداد مصنوعات تولیدی یا تعداد قطعاتی كه انتظار می‌رود با بهره‌گیری از كالای مورد اجاره به دست آید. نیز: Economic Life

 

مالیات استفاده

 Use Tax

مالیات استفاده شبیه به مالیات فروش است، با این تفاوت كه یكجا پرداخت نمی‌شود بلكه در طول دوره قرارداد اجاره تسهیم و در اقساط اجاره گنجانده می‌شود.