Wet Lease

نوعی ‌قرارداد لیزینگ كه ‌مجموعه‌ای از خدمات‌اضافی دیگر را نیز شامل‌می‌شود اعم از پرداخت هزینه‌های مربوط‌به بیمه، تعمیر و نگهداری، تأمین سوخت، ایجاد شرایط‌ مناسب جهت بكاراندازی ‌تجهیزات و گاه‌ حتی اعزام‌ متخصصین برای راه‌اندازی آنها. این نوع قرارداد لیزینگ به طور معمول برای اجاره تجهیزات هوایی و دریایی به كار می‌رود.

 

 Wintergreen Lease

نوعی قرارداد لیزینگ كه در آن موجر ملزم است قرارداد را حداقل برای یك دوره دیگر تمدید نماید. به عبارت دیگر این قرارداد در یك تاریخ قطعی كه تلویحاً تعیین شده است به پایان می‌رسد.

 

 Wrap Lease

نوع قرارداد لیزینگ كه در آن موجر تجهیزات مورد اجاره را در ازای ارزش خالص یك دارایی مشخص و سفته‌ای كه در طول دوره قرارداد بازپرداخت می‌شود، به یك سرمایه‌گذار واگذار می‌كند. در این روش مزایای مالیاتی كاملاً به سرمایه‌گذار تعلق می‌یابد.