سرمایه شركت های لیزینگ در مقایسه با شركت های لیزینگ خارجی، بیانگر اندك بودن منابع مالی این شركت میباشد و دسترسی لیزینگ های مستقل و وابسته به فروشندگان، به اعتبار بانكی مشكل شده است.ركود بازار سرمایه نیز جمع آوری نقدینگی تازه از طریق افزایش سرمایه را مشكل كرده است. از طرف دیگر، انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود بالا امكان پذیر است. لذا هزینه های تامین مالی این شركت ها افزایش یافته است. این در حالی است كه با وجود مشكلات فوق، صنعت لیزینگ در ایران رو به رشد است.

قراردادهای فروش و اجاره مجدد برای تامین سرمایه در گردش در حال افزایش است. علاوه بر این، تقاضای بخش های پزشكی و خدماتی پایدار است. از طرفی سیاست انقباضی بانك مركزی تقاضا برای تسهیلات لیزینگ را افزایش داده است.

در حال حاضر، شركت های فعال در صنعت لیزینگ در زمینه ی محدودی به فعالیت می پردازند كه عمدتاً مرتبط با صنعت خودروسازی است و تنوعی در فعالیت های شركت های لیزینگ وجود ندارد. لیزینگ صنعت و معدن یكی از معدود شركت هایی است پرتفوی متنوعی از سرمایه گذاری های اجاره ای را نگهداری می كند. برای اینكه صنعت لیزینگ همپای تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه از یك سو و همچنین هماهنگ و نزدیك به مؤسسات لیزینگ بین المللی ادامه فعالیت دهد، ضروری است كه راهبردهای زیر را مورد توجه قرار دهند:

1.افزایش سرمایه و جذب منابع مالی كافی برای مشاركت و اعتباردهی

2.ایجاد تنوع بخشی پرتفوی (صنعت و منطقه)

3.توجه به نقدشوندگی و انعطاف پذیری پرتفوی

4.تطابق مدت قراردادهای اجاره و سررسید بدهی ها

5.ثبات بخشی به جریان های نقدی

6.ایجاد ارتباط با مؤسسات بین المللی لیزینگ و مؤسسات مالی و اعتباری جهانی برای تقویت بنیه مالی و اعتباری

7.متناسب سازی نرخ سود در ارتباط با تخصیص منابع اعتباری برای فعالیت های اقتصادی

8.ایجاد فرهنگ سازی در جامعه برای شناسایی مؤسسات، شركت ها، گروه های مختلف هدف با صنعت لیزینگ

9.انعطاف پذیر سازی منابع اعتباری اجاره ای به منظور رشد و توسعه ی فعالیت های اقتصادی و تولیدی

10.ایجاد سرمایه گذاری مشترك با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه های اقتصادی كارآمد و پربازده

11.حضور فعال در نواحی مختلف تولید به منظور تنوع بخشی در فعالیت های لیزینگ و عبور از فعالیت های لیزینگ و عبور از فعالیت های تك بعدی(خودرو)

12.شناورسازی نرخ سود در تخصیص منابع اعتباری به متقاضیان براساس ریسك متقاضی

13.استفاده از مكانیزم های جدید اجاره دهی به مصرف كنندگان حقوقی و حقیقی در خصوص واگذاری كالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای انجام امور تولیدی (عرضه كالاهای سرمایه ای اجاره ای)