روند فعالیت شركتهای لیزینگ ایرانی طی چهار سال گذشته و پیش بینی ادامه این روند برای سالهای 88 و89 نشان از نامناسب بودن وضعیت صنعت لیزینگ دارد و سیاست انقباضی كه از سوی شركتهای لیزینگ اتخاذ شده را تداعی می نماید. حجم فعالیت صنعت لیزینگ ایران در سال 87 تقریباً معادل 8 هزار میلیارد ریال بوده است كه این رقم در مقایسه با سال های 86 و 85 به ترتیب با 30 و 24 درصد كاهش مواجه است. در سال 88 نیز این روند نزولی با شیب كمتری ادامه یافته است.

كاهش حجم فعالیت شركتهای لیزینگ ایرانی در حالی است كه صنعت لیزینگ جهان از سال 1987 روند صعودی داشته است. متوسط رشد این صنعت در سال 2006، 8/8 درصد بوده است. جالب آنكه 35 كشور از 50 كشور برتر در صنعت لیزینگ رشد دو رقمی داشته اند و 15 كشور رشد بالای 25 درصد را تجربه كرده اند . در ادامه سهم مناطق مختلف جغرافیایی و حوزه فعالیت معاملات لیزینگ در دنیا و ایران نشان داده شده است.

 

سهم مناطق مختلف جغرافیایی از حجم معاملات لیزینگ(منبع  www.euromoney.com)

 

معاملات لیزینگ در دنیا به تفكیك حوزه فعالیت (www.ifla.com)

 

 

 معاملات لیزینگ در ایران به تفكیك حوزه فعالیت (منبع: كانون شركتهای لیزینگ)