براساس آمار دریافتی از کانون شرکتهای لیزینگ ۱۶ شرکت لیزینگ در سال ۸۸ عضو کانون بوده اند. شرکتهای لیزینگ عضو کانون مهمترین و فعالترین شرکتهای لیزینگ کشور هستند. بررسی روند فعالیت این شرکتها نشان از ایجاد حداقل ۷۰هزار شغل توسط شرکتهای لیزینگ دارد. همه ما همیشه ایجاد اشتغال و عدم امکان سوء استفاده از منابع مالی را جزء مهمترین مزایای لیزینگ می دونستیم. طی ۵ سال گذشته شرکتهای لیزینگ عضو کانون تعداد ۳۸۱ هزار فقره قرارداد منعقد نموده اند که در این میان تعداد ۲۸۴ و ۲۷ هزار قرارداد به ترتیب متعلق به حوزه های خودرو سواری و مسکن بوده است.

گرچه ممكن است اعطای تسهیلات به حوزه خودروسواری نیز در برخی موارد منجر به ایجاد اشتغال گردد، با حذف ارقام فعالیت در دو حوزه مسكن و خودرو سواری تعداد قراردادهای منعقده در صنعت لیزینگ طی 5 سال گذشته تقریباً  70 هزار فقره می­گردد. درصورتیكه حتی فرض كنیم هر قرارداد منجر به ایجاد یك شغل گردد، 16 شركت لیزینگ طی 5 سال گذشته حداقل 70هزار شغل ایجاد كرده­اند.