مزیت و مطلوبیت های لیزینگ

1)  انعطاف پذیری درپرداخت تسهیلات و بازیافت منابع مالی درطول دوره قراردادهای اجاره.
2)  تامین منابع مالی مازادوثانویه برای بنگاههای اقتصادی.
3)  دسترسی سریع صنایع بزرگ به ماشین آلات وتکنولوژی نوین گرانقیمت با استفاده ازروشهای متنوع و بدیع لیزینگ.
4)  افزایش تقاضا و بالفعل نمودن تقاضای پنهان بازار درجهت توسعه عملیات فروش بنگاههای اقتصادی.
5)  افزایش مزیت رقابتی درکلیه زمینه های بازاریابی و بهبود آمیخته های بازاریابی.
6)  تامین رفاه موردانتظار آحادجامعه درزمان حال با استفاده ازدرآمدحاصل از کسب و کارآتی آنها ، بمنظورافزایش سطح رضایتمندی روانی آحادجامعه .
7)  انعکاس تاثیرمثبت لیزینگ و مبادلات و معاملات تجاری اشخاص حقوقی ناشی از این روش درترازنامه مالی آنها.
8)  توسعه فعالیت  سایر سازمانها ی خدماتی وتجاری حاضر دربازارپول وسرمایه کشوربراثررونق لیزینگ ورشدصنایع.
9)  افزایش سرعت گردش نقدینگی درکشوروتوجه به ارزش اعتباری اشخاص درمعاملات تجاری .