صنعت لیزینگ در تمامی زمینه ها گسترش یافته است ، از خرید لوازم كوچك تا هواپیماهای غول پیكر، كشتی های اقیانوس پیما، ماهواره های پیشرفته مخابراتی، صنایع عظیم و كارخانجات تولیدی را در بر گرفته است. قراین موجود به خوبی گویای اهمیت بارز و اجتناب ناپذیر صنعت لیزینگ در گستره مبادلات اقتصادی جهان می باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و پس از جنگ سرد بیشتر سرمایه های كشور های صنعتی در زمینه سرمایه گذاری زیر بنایی انجام شده و پس از مدتی این سرمایه گذاری به انجام رسید. پس از مدتی از یك طرف تولید انبوه این كشورها این موضوع را به تولید كنندگان ثابت نمود كه برای فروش این تولید انبوه باید به فكر راه حلی باشند و به سراغ انواع روشهای بازاریابی و فروش رفتند كه یكی از روشهای كمك فروش لیزینگ می باشد كه اولین بار در ایالات متحده امریكا و از سال 1960 اتفاق افتاد به طوری كه در حال حاضر صد ها شركت اجاره اعتباری در سراسر دنیا در این زمینه مشغول می باشند.

این مزیت ویژه صنعت لیزینگ موجب گردیده است كه شركت های لیزینگ از نقطه نظر مسائل مبتلا به موسسات اعتباری دیگر كه منابع مالی توسط وام گیرندگان در راه های غیر مولد و بورس بازی مصرف می شود ، مصون باشند. این امر یكی از مزایای بارز لیزینگ است. به طریق دیگر ، میتوان ادعا نمود كه در ایران نیز موضوع تاكید بر روی مصرف منابع پولی در امور معین كه از بنیان های فكری و اعتقادی عملیات بانكی بدون ربا كه اجاره به شرط تملیك نیز از عقود آن محسوب می گردد،در همین راستا بوده است.

در شرایط كنونی اقتصاد بین المللی اكثریت معاملات در بازار سرمایه ، نشان از انتقال امكانات مالی از دست یك سرمایه گذار به دست سرمایه گذار دیگر است، تا اینكه نمایانگر ایجاد امكانات مالی و دارایی های مولد جدید باشد و این امر موجب گردیده كه نقش بارز و پر اهمیت صنعت لیزینگ و بهبود ساختار اقتصادی را به شرح زیر برشمرد:

1-افزایش رقابت میان منابع مالی 2 -ممانعت از فشارهای تورمی خصوصا در كشور های جهان سوم 3-افزایش تولید و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها از طریق حمایت از صنایع داخلی 4-كمك به ایجاد اشتغال از طریق فراهم نمودن شرایط كار.